Zezwolenie Wojewody Śląskiego

Zezwolenie Wojewody Śląskiego

DECYZJA Nr PS.II.9013/6/06 z dnia 8 marca 2007 r.

 

Na podstawie art. 22 pkt 3 w związku z art. 56, art. 57 ust. 1-5 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64 poz. 593 z późn. zm.), § 7 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. Nr 217, poz. 1837), art. 104, art. 162 § 1 pkt. 1, § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U.  2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Prezydenta Miasta na prawach powiatu Bielska-Białej, z dnia 5 grudnia 2006r., zarejestrowanego pod numerem PS.II.9013/11/06 o wydanie zezwolenia na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej „Dom Nauczyciela” w Bielsku-Białej przy ul. Pocztowej 14a, przeznaczonego dla 92 osób w podeszłym wieku.

Wydaję zezwolenie na prowadzenie przez Miasto na prawach powiatu –Bielsko-Biała domu pomocy społecznej pod nazwą: Dom Pomocy Społecznej „Dom Nauczyciela” w Bielsku-Białej, przy ul. Pocztowej 14a, który przeznaczony jest dla 92 osób w podeszłym wieku.

Dokonuję wpisu Domu do rejestru wojewody pod numerem PS.II.9014/108/07.

Stwierdzam wygaśnięcie decyzji SZ.II.9013/45/00/01 z dnia 7 listopada 2001r. w sprawie wydania zezwolenia warunkowego na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej „Dom Nauczyciela” w Bielsku-Białej przy ulicy Pocztowej 14a, wpisanego do rejestru wojewody pod numerem: SZ.II.9014/35/01.

Historia zmian: