Jesteś tutaj: Bip -> Ochrona danych osobowych
Ochrona danych osobowych

Informujemy, że Dom Pomocy Społecznej „Dom Nauczyciela” w Bielsku-Białej powołał Inspektora Ochrony Danych. Funkcję IOD pełni Pan Mirosław Wilczek. Kontakt z Inspektorem zapewniony jest:

 • pod adresem poczty elektronicznej:  iod@dpsdn.pl
 • listownie na adres: Dom Pomocy Społecznej „Dom Nauczyciela”
  w Bielsku-Białej, ul Pocztowa 14a, 43-309 Bielsko-Biała

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (dalej jako: „RODO”) informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dom Pomocy Społecznej „Dom Nauczyciela” w Bielsku-Białej z siedzibą przy ulicy Pocztowej 14a, 43-309 Bielsko-Biała.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych zapewniony jest pod adresem poczty elektronicznej: iod@dpsdn.pl oraz listownie na adres Administratora.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach związanych z realizacją obowiązków prawnych i zadań ciążących na Administratorze w związku z prowadzeniem Domu Pomocy Społecznej tj. w szczególności zapewnienia mieszkańcom DPS opieki oraz zaspakajanie ich niezbędnych potrzeb bytowych, opiekuńczych, wspomagających, a także innych obowiązków prawnych związanych z działalnością Administratora np. związanych z rachunkowością, obsługi składanych skarg. Podstawy prawne przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. c i e RODO, art. 9 ust.2 lit. b RODO w szczególności w zw. z ustawą z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej, ustawą z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego, rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012r. w sprawie domów pomocy społecznej.

Następnie dane będą przetwarzane w celu archiwalnym, kontrolnym (art. 6 ust.1 lit. c i e RODO, art. 9 ust. 2 lit. c RODO), w zw. z ustawą o narodowym zasobie archiwalnym oraz wydanych na jej podstawie aktach wykonawczych.

Dane mogą być także przetwarzane w celu promocji, budowy pozytywnego wizerunku Administratora,  informowania  o działalności Administratora (na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą; art. 6 ust. 1 lit. a RODO), w celu zawarcia / wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w formie papierowej (dokumentacja papierowa) oraz elektronicznie  (system informatyczny).

 1. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:
 • wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
 • osoby upoważnione przez Administratora do przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych,
 • podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych na podstawie zawartych umów.
 1. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do zrealizowania celów, o których mowa w pkt. 3; to okres wymagany przepisami prawa oraz przepisami wewnętrznymi. Natomiast w przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody Pani/Pana dane przetwarzamy do momentu jej cofnięcia.
 2. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, żądania zaprzestania przetwarzania. Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie przez Administratora danych osobowych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody udzielonej przed jej cofnięciem.
 3. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 4. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu.
 5. Administrator nie ma zamiaru przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Informacja dodatkowa:

Jeśli z jakiś powodów powyższe informacje nie będą kompletne, każdorazowo brakujące informacje Administrator przekaże Państwu w odrębnym dokumencie, przed pozyskaniem danych.

Historia zmian: