Jesteś tutaj: Bip -> Regulamin Mieszkańców
Regulamin Mieszkańców

 Regulamin Domu Pomocy Społecznej “Dom Nauczyciela” w Bielsku-Białej ul. Pocztowa 14a.

Dom Pomocy Społecznej – “Dom Nauczyciela” w Bielsku-Białej jest przeznaczony dla osób starszych obojga płci, których stan zdrowia wymaga stałej opieki osób drugich.

$1

1.  “Dom Nauczyciela” zapewnia swym mieszkańcom odpowiednie warunki mieszkaniowe łącznie z utrzymaniem oraz opieką lekarsko-pielęgnacyjną dostosowaną do ich stanu zdrowia.

2.  Pobyt w Domu jest odpłatny, wysokość i tryb regulowania odpłatności ustalają odrębne przepisy.

3.  Dyrektor Domu jest odpowiedzialny za właściwe funkcjonowanie Domu oraz za pracę personelu, którego jest zwierzchnikiem.

4.  Dyrektor Domu powinien szczególnie, dbać o kształtowanie właściwej atmosfery Domu, która uzależniona jest w decydującej mierze od wzajemnych -prawidłowych stosunków personelu i mieszkańców Domu.

5.  “Dom Nauczyciela” powinien zastąpić swym mieszkańcom dom rodzinny, a atmosfera w nim powinna być nacechowana życzliwością, miłością i zaufaniem.

$2

1.  Przyjęcie nowego mieszkańca odbywa się według opracowanej przez Dom procedury.

2.  Dyrektor Domu łącznie z przedstawicielem samorządu mieszkańców Domu, powinien nowo przybyłego mieszkańca przyjąć serdecznie oraz przedstawić go pozostałym mieszkańcom Domu.

3.  W pierwszym okresie pobytu w Domu Nauczyciela nowy mieszkaniec
powinien być otoczony szczególną opieką z uwagi na to , ze okres adaptacji w nowym środowisku może być trudny.

4.  Nowo przybyły mieszkaniec Domu powinien być zapoznany z obowiązującym regulaminem i opracowanymi procedurami.

$3

1.  Wnioski lub skargi na niewłaściwe wykonanie zadań Domu lub na postępowanie personelu mieszkańcy Domu składają Dyrektorowi.

2.  Jeśli sposób załatwiania skargi budzi wątpliwości lub gdy skarga dotyczy postępowania dyrektora Domu Nauczyciela, mieszkańcy Domu mają prawo zwrócić się za pośrednictwem samorządu do Wydziału Pomocy Społecznej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej.

$4

1.  Reprezentantem spraw mieszkańców jest samorząd wybierany przez zebranie ogółu mieszkańców.

$5

Do zadań samorządu należy w szczególności:

1.  Pomaganie dyrektorowi w kształtowaniu i rozwijaniu właściwych stosunków między personelem a mieszkańcami. Tworzenie warunków sprzyjających dobremu współżyciu wśród mieszkańców Domu.

2.  Zgłaszanie wniosków i współpraca w sprawach:

 

a.  zaspakajania potrzeb kulturalnych i bytowych , pomoc przy organizowaniu w szerokim zakresie terapii zajęciowej, pozyskiwanie sponsorów.

b.  organizowanie opieki nad mieszkańcami Domu w przypadku ich dłuższego pobytu w szpitalu .przez odwiedzanie chorych, przesyłanie listów, drobnych upominków , aby w czasie pobytu w szpitalu mieszkaniec nie czuł się osamotniony i opuszczony.

$6

Do obowiązków mieszkańców Domu Nauczyciela należy przestrzeganie
regulaminu, a w szczególności:

1.  Dbanie o kulturę i estetykę w miejscu zamieszkania.

2.  Przestrzeganie czystości i higieny osobistej.

3.  Utrzymywanie w porządku rzeczy stanowiących własność Domu Nauczyciela.

4.  Przybywanie na posiłki w wyznaczonym czasie.

5.  Przebywanie w Domu w godzinach nocnych od godz.22 do 6.

6.  Stosowanie się do poleceń Dyrektora Domu Nauczyciela w zakresie
przysługujących mu uprawnień.

$7

1.  Mieszkańcy Domu Nauczyciela dla osiągnięcia jak najlepszego stanu zdrowia i samopoczucia powinni w jak najszerszym zakresie korzystać z usług świadczonych i organizowanych przez dom w zakresie terapii pracą oraz akcji socjalnej i kulturalnej.

$8

1.  Mieszkaniec Domu może za zgodą Dyrektora Domu Nauczyciela umieścić w przydzielonym mu pokoju własne meble oraz przedmioty pod warunkiem, że nie będą one ograniczać uprawnień innych mieszkańców oraz utrudniać utrzymanie porządku.

2.  Mieszkaniec może złożyć do depozytu przedmioty wartościowe. Za, przedmioty wartościowe i pieniądze zatrzymane przy sobie Dom nie ponosi odpowiedzialności.

3.  Na żądanie mieszkańca lub prawnego opiekuna depozyt może być wydany w całości lub w części

$9

1.  Dyrektor Domu zobowiązany jest do utrzymania osobistego lub
korespondencyjnego kontaktu z rodzinami mieszkańców Domu, który powinien polegać na terminowym i wyczerpującym wyjaśnianiu i odpisywaniu na listy rodzin.

2.  W przypadku braku rodziny o wszelkich zmianach, a w szczególności
przeniesieniu mieszkańca do lub z innego Domu Pomocy Społecznej należy powiadomić inne osoby interesujące się danymi mieszkańcami Domu.

$10

1.  Mieszkaniec Domu może okresowo przebywać poza Domem nie dłużej niż dwa miesiące w ciągu roku , po uzgodnieniu terminu wyjazdu z Dyrektorem Domu. W wyjątkowych przypadkach termin ten może być przedłużony.

2.  Nieobecność w Domu trwająca dłużej niż zostało to uzgodnione z Dyrektorem Domu może spowodować utratę prawa do zajmowania przez danego mieszkańca miejsca.

3.  Warunki podane w ustawie:1 i 2 nie dotyczą mieszkańców W DN
przebywających okresowo w zakładach służby zdrowia,

4.  W razie samowolnego opuszczania DN przez jego mieszkańca na okres dłuższy niż 24 godz. dyrekcja zawiadamia o tym odpowiednie organy.

5.  W przypadku nieobecności w Domu mieszkaniec otrzymuje zwrot odpłatności w wysokości proporcjonalnej do ilości dni nieobecności, jednak nie przekraczającej 30 dni w ciągu roku.

$11

1.  W okresach przebywania mieszkańca poza Domem Nauczyciela, Dom nie ponosi odpowiedzialności za jego bezpieczeństwo, poczynania i ewentualne szkody przez niego wyrządzone w tym czasie.

$12

1.  Palenie tytoniu w Domu może odbywać się tylko w miejscach do tego wyznaczonych.

2.  Zabrania się nadużywania alkoholu i przebywania w stanie nietrzeźwym na terenie Domu.

3.  Mieszkaniec Domu ponosi odpowiedzialność materialną za szkodę umyślną spowodowaną przez niego w mieniu Domu.

$13

1.  Za poważne naruszenie regulaminu będą wyciągane konsekwencje przez dyrektora Domu w porozumieniu z samorządem w postaci:

a.  upomnienia

b.  ostrzeżenia.

c.  wniosku dyrektora DN o przeniesieniu mieszkańca do innego Domu lub skierowanie do rodziny. W tym wypadku dyrektor Domu zobowiązany jest zwrócić się do Wydziału Pomocy Społecznej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej

Regulamin został opracowany na podstawie Regulaminu Organizacyjnego DPS – DN z dnia 18.12.2000r. Na mocy tego regulaminu – inne tracą moc.

Bielsko-Biała 31.12.2000r.

Historia zmian: