Jesteś tutaj: Bip -> Organizacja Domu
Organizacja Domu

 Organizacja Domu 

§9

1.  Domem kieruje i reprezentuje go na zewnątrz dyrektor Domu. Dyrektora zatrudnia Zarząd Miasta na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

2.  Dyrektor Domu zatrudnia pozostałych pracowników Domu.

3.  Bezpośredni nadzór nad działalnością Domu, sprawuje Naczelnik Wydziału wskazany przez Zarząd Miasta.

§10

1.  Organizację wewnętrzną Domu , określa schemat organizacyjny stanowiący załącznik do niniejszego Regulaminu Organizacyjnego.

2.  W ramach struktury organizacyjnej Domu działają:

A.  Sekcja Administracyjno-Gospodarcza

B.  Sekcja Terapeutyczno-Opiekuńcza

C.  Samodzielne Stanowisko ds. Kadr

3.  Ogólne zadania przedstawionych powyżej komórek organizacyjnych:

Ad.A/

 • planowanie, organizowanie, prowadzenie dokumentacji, ewidencji, statystyki oraz analizowanie i kontrolowanie całokształtu spraw związanych z zaopatrzeniem oraz gospodarowaniem majątkiem Domu – zgodnie z obowiązującymi przepisami a zwłaszcza z ustawą o zamówieniach publicznych – kierownik Sekcji.
 • prowadzenie spraw z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej
 • realizacja usług bytowych na rzecz mieszkańców

 

Ad. B/

 • planowanie, organizowanie, realizowanie , prowadzenie dokumentacji oraz analizowanie i kontrolowanie całokształtu spraw w zakresie terapeutyczno-opiekuńczym – kierownik sekcji
 • realizacja usług opiekuńczych i wspomagających na rzecz
  mieszkańców.

 

Ad.C/

 • planowanie, organizowanie, koordynowanie, realizowania,prowadzenie dokumentacji, ewidencji, statystyki oraz analizowanie i kontrolowanie całokształtu spraw pracowniczych.
 • realizowanie polityki zatrudnieniowej we współdziałaniu z kadrą
  kierowniczą komórek organizacyjnych Domu oraz Powiatowym
  Urzędem Pracy.

Gospodarka finansowa Domu.
§11

1.  Dom jest jednostką organizacyjną Miasta – na prawach powiatu – Bielska-Białej.

2.  Gospodarka finansowa Domu, prowadzona jest zgodnie z ustawą z dnia 26.11.1998 r. o finansach publicznych /Dz. U nr 155, póz. 1014/.

§12

1.  W sprawach nie unormowanych regulaminem mają zastosowanie przepisy regulujące działalność jednostek budżetowych.

2.  Zmiany regulaminu mogą być dokonywane w trybie właściwym dla jego nadania.

Historia zmian: